Certifikáty

Quadrifoglio se již od svých začátků velmi zajímá o témata zdraví, bezpečnosti a environmentálního prostředí, tak aby mohli poskytovat servis a produkty podle potřeb a očekávání zákazníků. To jsou důvody, proč společnost vlastní certifikáty UNI EN ISO 9001/2000, UNI EN ISO 14001/2004 a BS OHSAS 18001/2007. Business management je neustále modifikován a vyvíjen k zlepšení kvality a environmentálních standardů pomocí akčních plánů a sdílení odpovědnosti za životní prostředí. Personál je náležitě vyškolen, každá objednávka je analyzována a přezkoumána a veškeré reklamace jsou zkontrolovány a rychle vyřešeny. Použité materiály ze subdodávek jsou kontrolovány a všechny výrobní procesy jsou neustále monitorovány. Environmentální impakt na okolní krajinu je kontinuálně kontrolován. Kvalita produktů, respekt k životnímu prostředí, zdraví a bezpečí personálu to jsou hlavní principy firmy Quadrifoglio. Quadrifoglio stále investuje do zlepšení výroby, kvality a servisu, ale i podpory a implementace k environmentální výchově a trvale udržitelného rozvoje. Společnost Quadrifoglio poskytuje bezpečné a zdravé pracovní místo pro své zaměstnance.

Zvláštní pozornost je každodenně věnována dodržování mezinárodních a evropských norem pro sektor kancelářského nábytku. Naše výrobky byly certifikovány v laboratoři CATAS specializované na testy v sektoru dřevo-nábytek.PANELLO ECOLOGICO

Jsme držiteli certifikátu PANELLO ECOLOGICO. Tento doklad deklaruje, že veškerý používaný materiál je recyklovatelný s nejnižším obsahem formaldehydu na trhu.

Hlavní výhody získáním certifikátu jsou:
 • použití recyklovaného a recyklovatelného dřeva
 • zpracování dřeva prostřednictvím certifikovaných procesů respektovaných TQM (TotalQuality Systém)
 • respektování životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje

Quadrifoglio, potvrzující svůj závazek k respektování a zabezpečení životního prostředí a přírody, dosahuje nejdůležitější kvality a environmentálních standardů, jak italských tak mezinárodních. Ekologická Panel (EP) je asociace a označení, která potvrzuje, že dřevěné panely použity k výrobě nábytku jsou z recyklovaného dřeva. Tento certifikát pomáhá chránit prostředí kolem nás a bojuje proti kácení stromů. EP je také FSC označení: Forest stewardship council (Rada pro správu lesů) označující identifikaci produktů obsahující recyklované dřevo.

EN ISO 9001/2000

Jsme držiteli certifikátuUNI EN ISO 9001/2000. Tento certifikát pomůže společnosti QUADRIFOGLIO identifikovat a uspořádat všechny činnostiv organizaci a přispívá k celkovémuzprůhlednění fungování koncernu QUADRIFOGLIO.

Hlavní výhody získáním certifikátu jsou:
 • Celkové posílení stávajícího systému managementu organizace
 • Zvýšení konkurence schopnosti
 • Plnění požadavků zákazníků a zvyšování jejich spokojenosti
 • Lepší úspěšnost ve výběrových řízeních
 • Podstatné snížení reklamací a nákladů plynoucích ze zjištěných nehod
 • Zvýšená ochrana dat a informací

UNI EN ISO 14001/2004

Jsme držiteli certifikátu UNI EN ISO 14001/2004. Základním záměrem normy je podporaochrany životního prostředí a prevenceznečišťování.

Hlavní výhody získáním certifikátu jsou:
 • dodržování legislativních požadavků v oblastiživotního prostředí
 • celkové posílení stávajícího systémumanagementu organizace
 • hospodárnějším využíváním surovin a energií
 • snížení rizika environmentálních nehod ahavarijních stavů
 • zvýšení podnikatelské důvěryhodnosti propartnery, investory, pojišťovny, veřejnou správu iširokou veřejnost
 • snazší získání povolení a licencí

BS OHSAS 18001/2007

Jsme držiteli certifikátu BS OHSAS 18001/2007. Tato norma je určena jako podpora porozumění při implementaci požadavků na systémy managementu bezpečnosti ochrany zdraví při práci.

Hlavní výhody získáním certifikátu jsou:
 • Dodávka výrobků splňující požadavky zákazníků a současně chrání jejich zdraví a majetek
 • Snížení provozních nákladů skrz snížení doby pracovní nečinnosti prostřednictvím minimalizace incidentů a poškození zdravotního stavu zaměstnanců
 • Ochrana zdraví a majetku zaměstnanců, zákazníků a dodavatelů
 • Správné porozumění zákonným a regulačním požadavkům a jejich vlivu na organizaci a její zákazníky
 • Lepší řízení rizik na základě jasných identifikací případných incidentů a zavedení prováděných kontrol a opatření